کلیدواژه‌ها = شاخص رقابت‌پذیری زیست‌‌محیطی
طراحی مدل توسعهٔ صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعهٔ پایدار

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-17

10.22034/jtd.2021.288940.2360

معصومه لعل سازگار؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید مهدی الوانی