کلیدواژه‌ها = میراث ناملموس
طراحی الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس در ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 149-164

10.22034/jtd.2021.260560.2195

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ سیامک میکائیلی کیوی؛ رضا علیزاده سولا