کلیدواژه‌ها = ایجاد تجربیات هم آفرینی آنلاین
تأثیر کیفیت وب‌سایت‌های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات هم‌آفرینی آنلاین

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 143-158

10.22034/jtd.2021.253716.2202

حبیب انصاری سامانی؛ محمد حسن زارع؛ مریم امینیان دهکردی