کلیدواژه‌ها = گردشگری‌ورزشی
مرور نظام‌مند مطالعات حوزۀ گردشگری ‌ورزشی در ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 231-250

10.22034/jtd.2020.224654.2006

جواد مصطفایی؛ فرزام فرزان؛ افشار هنرور