کلیدواژه‌ها = بروندادهای غیرکالایی
طراحی الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی مبتنی بر مؤلفه‌های سازمانی مورد مطالعه: استان‌های حاشیۀ دریای خزر

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 159-173

10.22034/jtd.2020.208030.1874

مریم محمودی؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری