کلیدواژه‌ها = ضریب اعتبار محتوا (CVR)
شاخص سازی گردشگری خلاق شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مورد مطالعه شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-17

10.22034/jtd.2021.208757.1883

مریم مصاحبی پور فرد؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ رضا مختاری ملک آبادی