کلیدواژه‌ها = اقامتگاه بوم‌گردی
عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 321-332

10.22034/jtd.2021.285499.2341

حمید هاشمی؛ محمود ضیائی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمود جمعه پور