کلیدواژه‌ها = زیست‌پذیری خیابان
تأثیرات زیست‌پذیری خیابان در پایداری گردشگری شهری مطالعۀ موردی خیابان ولیعصر

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 61-73

10.22034/jtd.2019.193781.1780

محمدرضا اکبری؛ مظفر صرافی؛ محمدتقی رضویان؛ محمدحسن طالبیان