کلیدواژه‌ها = گردشگران رویداد ورزشی
تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 145-166

10.22034/jtd.2019.172208.1657

عرفان مرادی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری