کلیدواژه‌ها = "پلتفرم تور و فعالیت"
دسته بندی مدل های کسب وکار پلتفرم های تور و فعالیت با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-65

10.22034/jtd.2019.174844.1674

اسماعیل قادری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ جعفر باپیری