کلیدواژه‌ها = تئوری داده بنیاد (نظریه برخاسته از داده‌ها)