کلیدواژه‌ها = ژئوتوریسم
تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارک‌‏ها براساس روش‏‌های معتبر جهانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-85

10.22034/jtd.2020.263840.2221

بهرام نکویی صدری؛ نادرقلی قورچیان؛ امیرحسین محمدداودی