کلیدواژه‌ها = توسعۀ گردشگری
طراحی الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس در ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 149-164

10.22034/jtd.2021.260560.2195

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ سیامک میکائیلی کیوی؛ رضا علیزاده سولا


الگوی نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 189-206

10.22034/jtd.2021.293002.2382

فاطمه حاج محمد؛ اسدالله کردنائیج؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی


تأثیر ارتقای مؤلفه‏ های شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-104

10.22034/jtd.2021.246990.2125

پریوش اورکی؛ محمدرضا رضائی؛ محمد مبارکی


بررسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 211-224

10.22034/jtd.2021.252734.2151

مریم اسدپورکردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید هادی ناصری اوجاکی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه


شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های توسعۀ گردشگری شهر گرمی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 81-95

10.22034/jtd.2020.231781.2035

منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده؛ رضا افروشه