کلیدواژه‌ها = سردرگمی مصرف‌کننده
شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 231-249

10.22034/jtd.2018.118523.1335

سمیه صمدی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی