کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)
شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های توسعۀ گردشگری شهر گرمی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 81-95

10.22034/jtd.2020.231781.2035

منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده؛ رضا افروشه