کلیدواژه‌ها = بازاریابی سبز
عوامل مؤثر بر اثرات بازاریابی سبز بر ضرورت توسعه اکوتوریسم با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jtd.2023.398072.2771

محمد سیادتان؛ محمدرضا رضوانی؛ مهدیه زحمت‌کش سردوراهی؛ نسترن فتوحی؛ فاطمه محمدپور شیرازی