کلیدواژه‌ها = "توسعه گردشگری"
واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 38-60

10.22034/jtd.2018.142305.1473

رحمت الله قلی پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی