کلیدواژه‌ها = بازاریابی گردشگری
ارائۀ الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 31-50

10.22034/jtd.2020.224218.2033

عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش؛ منصوره علیقلی


مدل سازی شبکه های اجتماعی در رفتار گردشگران با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 165-183

10.22034/jtd.2019.157949.1569

رضا مینایی؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی؛ علیرضا مرادی