کلیدواژه‌ها = عوامل فرهنگی
بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 195-212

10.22034/jtd.2018.91961.1126

مهرداد ناصرپور؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند