کلیدواژه‌ها = گردشگری الکترونیک
مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-80

10.22034/jtd.2020.224164.2003

عباس صادقی پوریانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم