کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 183-196

10.22034/jtd.2019.178868.1699

محمد حکاک؛ مریم احمدی فرد؛ آرش حبیبی


توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 226-240

10.22034/jtd.2018.117569.1323

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی سرشومی؛ رضا سبهوند


بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 84-100

آزاد خانزادی؛ علی فلاختی؛ زهرا حیرانی


تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 107-128

10.22034/jtd.2020.110382

حسن افراخته؛ محمدتقی رهنمایی؛ اصغر طهماسبی؛ سیاوش ایمنی قشلاق