کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری در استان گیلان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-240

10.22034/jtd.2020.225132.2012

مهدی حسام؛ نرجس مومن؛ مرضیه سالم