کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: گردشگری
ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب‌وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 1-24

هاشم آقازاده؛ علی حیدری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ علی اصغر شالبافیان


بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 195-178

علی حاجی نژاد؛ ناصر عبدی؛ ابوذر پایدار