نویسنده = احمدی دهرشید، عاطفه
چارچوب توسعۀ گردشگری شهری با رویکرد برندسازی شهر سنندج

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 141-156

10.22034/jtd.2022.314543.2506

مارال حسامی نقشبندی؛ فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی دهرشید؛ کسری کتاب اللهی