نویسنده = شجاعی، مسلم
بنیان‌های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 291-313

10.22034/jtd.2021.302264.2436

محمود ضیائی؛ مسلم شجاعی؛ شمس السادات زاهدی؛ سید علی حسینی