نویسنده = صفانیا، علی محمد
ارائۀ الگوی موانع اقتصادی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-109

10.22034/jtd.2021.290100.2368

مهدی ذوالقدر؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ جمشید همتی