نویسنده = احسان بابایی
طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 333-350

10.22034/jtd.2021.284628.2334

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی