نویسنده = شعبان زاده بلالمی، طیبه
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری در رفتار سازمانی کارکنان هتل مطالعۀ موردی کارکنان هتل پنج‌ستارۀ همای تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 191-209

10.22034/jtd.2022.314495.2505

غلامحیدر ابراهیمبای سلامی؛ مهرناز شفیعیان؛ طیبه شعبان زاده بلالمی