نویسنده = کریمی، ملیحه
نقش تبلیغات رسانه‌های نوین بصری در توسعة گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 225-241

10.22034/jtd.2021.266557.2230

ملیحه کریمی؛ اشکان رحمانی؛ سید محمد خلیل اثنی اعشری