نویسنده = کیائی، بتول
حکمرانی مقصد گردشگری با رویکردی کارآفرینانه

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 43-58

10.22034/jtd.2022.354416.2646

اسماعیل قادری؛ بتول کیائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ سیدمجتبی محمودزاده