نویسنده = خواهشی، فرزاد
ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 85-98

10.22034/jtd.2021.256641.2172

محمد رضا فتحی؛ فرزاد خواهشی؛ محمد جواد پهلوان زاده؛ علی تیزرو