نویسنده = ناصری اوجاکی، سید هادی
بررسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 211-224

10.22034/jtd.2021.252734.2151

مریم اسدپورکردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید هادی ناصری اوجاکی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه