نویسنده = آقابزرگی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان اهمیت الزامات فنی توسعه کارافزارهای گردشگری با استفاده از روش های گسترش عملکرد کیفیت و نقشه شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

مرتضی همتی آسیابرکی؛ سلمان نظری شیرکوهی؛ علی آقابزرگی