نویسنده = قربانی زاده، وجه الله
تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 219-230

10.22034/jtd.2022.212121.1912

مهدیه صباغ پور آذریان؛ محمدرضا رضوانی؛ وجه الله قربانی زاده