نویسنده = محسن باقری
ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم‌ها

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 153-172

10.22034/jtd.2020.216474.1944

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری