نویسنده = کوزه گر کالجی، لطفعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 125-138

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ مراد دلالت؛ حیدر محمدی