نویسنده = طیبی ثانی، سید مصطفی
تعیین ظرفیت برد ورزشی و تفرجی پهنه‌های طبیعی در راستای برنامه‌ریزی پایدار (نمونه موردی: منطقه کوهستانی درکه)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 82-98

10.22034/jtd.2019.161752.1590

محمد طاهری حسین آبادی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ هومن بهمن‌پور