نویسنده = افتخاری، عبدالرضا رکن الدین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-90

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی