نویسنده = قربانی، حمید
ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-90

10.22034/jtd.2020.213222.1919

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی