نویسنده = قبادی، تحفه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 199-214

سجاد فرخی؛ فرشید نمامیان؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی