نویسنده = اصغری صارم، علی
مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-80

10.22034/jtd.2020.224164.2003

عباس صادقی پوریانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم


تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 199-214

10.22034/jtd.2020.207879.1872

سجاد فرخی؛ فرشید نمامیان؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی