نویسنده = ناصری، فرزین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل زمین‌گردشگری با استفاده از سنجش‌‌از‌دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان رفسنجان، استان کرمان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 215-230

مهدیه حسینجانی زاده؛ رضا حسن زاده؛ مهدی هنرمند؛ فرزین ناصری