نویسنده = حسینی زاده هرات، زهرا
طراحی و تبیین مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر استراتژی داده بنیاد

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 269-284

10.22034/jtd.2019.205120.1852

زهرا حسینی زاده هرات؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی