نویسنده = ایرانی، حمیدرضا
شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 303-319

10.22034/jtd.2020.205716.1856

حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ مولود جمشیدزاده؛ یاور بابائی


شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 231-249

10.22034/jtd.2018.118523.1335

سمیه صمدی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی