نویسنده = معاونی، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

یزدان شیرمحمدی؛ محمد امین معاونی