نویسنده = ثمری، داود
چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 113-130

10.22034/jtd.2019.200282.1814

عمران حیدری؛ داود ثمری؛ مرتضی موسی خانی؛ بهار بیشمی