نویسنده = شاهی، طاهره
گسترش مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر رفتاری در حوزۀ گردشگری با رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 83-96

10.22034/jtd.2019.199604.1807

طاهره شاهی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ محمد جواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی