نویسنده = طاهر پریزادی
تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تأکید بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: منطقۀ 12 تهران)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 325-343

10.22034/jtd.2022.309566.2476

افسانه فخری پور محمدی؛ علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ فرزانه ساسان پور