نویسنده = حبیبی، آرش
ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 183-196

10.22034/jtd.2019.178868.1699

محمد حکاک؛ مریم احمدی فرد؛ آرش حبیبی