نویسنده = آرایش، محمد باقر
طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 25-46

10.22034/jtd.2019.188908.1758

حشمت مرادی؛ علیرضا پورسعید؛ مرجان واحدی؛ محمد باقر آرایش